Szobafestő - Mázoló - Tapétázó
Országos Ipartestület

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Szobafestő - Mázoló - Tapétázó Országos Ipartestület (SZMTOI)

 

I. Az Ön adatkezelőjének adatai

 

Adatkezelő neve: Szobafestő - Mázoló - Tapétázó Országos Ipartestület (SZMTOI)

Címe: 2330 Dunaharaszti, Arany János u.3.

Telefonszáma: +36 24 955 994, +36 30 466 1390, +36 30 898 6409

e-mail címe: szmtoi@szmtoi.hu

honlap: www.festnet.hu

Képviseli: Kovács László Zoltán, elnök

II. Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató célja

Az SZMTOI jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójával az alábbiakról biztosítja Önt, amennyiben személyes adatai kezelésében érintett:

a) Az általa tárolt és feldolgozott személyes és egyéb adatokat az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (továbbiakban GDPR) – 679/2016 (2016. április 27.) és a vonatkozó hazai jogszabályokkal – elsősorban a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – összhangban kezeli.

b) Teljeskörű adatvédelmi dokumentációval rendelkezik.

c) Az adatvédelmi dokumentáció részét képezik többek közt az az adatkezelési nyilvántartás, a különböző tájékoztatók, amelyek részletezik az SZMTOI:

o adatkezelési elveit a különböző adatkezelések esetében, úgy, mint érintettek megnevezése, adatkezelés célja, a kezelt adatok felsorolása, az adatkezelés jogalapja,

o az adatvédelmi intézkedéseket, biztonsági megoldásokat,

o az érintettek jogait (hozzáférés, törlés, helyesbítés, adatkezelés korlátozása, hordozhatóság),

o rendelkeznek a papír alapon, illetve az elektronikusan történő tárolás és megsemmisítés szabályairól,

o teendőket adatvédelmi incidens esetén,

o a panasztételi lehetőségeket.

d) Az SZMTOI adatkezelései munkavállalók és gyermekek adatait nem érintik.

e) Ön, mint érintett, bármikor érvényesítheti az adatvédelmi jogszabályok által biztosított jogait (VII. pont: Az Önt megillető jogok), ha a SZMTOI-t a fenti elérhetőségek valamelyikén megkeresi.

f) Az ipartestület weboldalt üzemeltet ( www.festnet.hu).

g) A honlap üzemeltetéséhez a SZMTOI kizárólag munkamenet sütiket („session cookie”) használ, amelyek megkönnyítik a WEB oldalon történő navigációt és az oldal funkcióinak használatát. Erről a tényről az oldalra történő fellépéskor tájékoztatást nyújt.

h) Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a felhasználóról olyan információkat, amelyeket marketing célokra fel lehetne használni és a munkamenetet követően törlődnek.

i) A testület Facebook (továbbiakban FB) közösségi oldalt működtet, amely a honlapról is elérhető. Az oldal működtetésének célja kapcsolattartás a felhasználókkal a közösségi oldal biztosította lehetőségeken keresztül.

j) Az FB oldalainak adminisztrátorai az FB-vel együtt felelősek az oldalt látogató személyek adatainak kezeléséért, ezért az SZMTOI külön adatvédelmi tájékoztatót készít a közösségi oldalra.

k) A SZMTOI a személyes adatokat csak a szükséges mértékben és céllal, a szerződött tevékenységekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban (pl. titkárság működtetése IT, mobil telefon szolgáltató) kezel.

l) Adatkezelései során nem történik automatizált döntéshozatal és nem végez profilalkotást, azaz személyes adatok automatizált módon való összekapcsolását és értékelését.

m) Az adattárolásra használt számítógépek és okostelefonok megfelelő szintű belépési kódokkal védettek. Elvesztésük esetén az adatokhoz való hozzáférés valószínűsége minimális.

n) A székhely riasztóval védett, amelyet távfelügyelet felügyel.

o) A papír alapon tárolt iratok egy részét páncélszekrényben őrzi.

p) Levelezéshez a Magyar Posta szolgáltatásait veszi igénybe.

III. Milyen adatokat kezelünk, milyen céllal, milyen jog alapján és mennyi ideig?

 

Az „Adatkezelési nyilvántartás SZMTOI” az adatkezelésekkel kapcsolatos további részleteket is tartalmaz.

Amennyiben a SZMTOI adatkezelési jogalapként „jogos érdeket” (GDPR 6. cikk f)) jelöl meg, érdekmérlegelési tesztet készít, amellyel igazolja az adatkezelés jogosságát.

1. Adminisztratív, ügyviteli tevékenység: SZMTOI titkárság működtetése

Az SZMTOI főállású munkavállalót nem foglalkoztat. Az adminisztratív és ügyviteli feladatok elvégzése szerződéses jogviszony keretein belül történik.

Az adminisztratív és ügyviteli tevékenység érintettjei partner oldalról: cégek, cégek képviselői, egyéni vállalkozók, magánszemélyek.

Az adatkezelés célja:

Titkársági teendők és egyéb adminisztratív feladatok szerződéses munkaviszony keretében történő elvégzése.

Kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

Titkárság vezető esetén : Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.

Partnerek vonatkozásában : Előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás.

A kezelt adatok köre:

Az ügyintézéshez szükséges adatok az egyes üzleti folyamatoknál részletezve.

Az adatkezelés időtartama:

Az egyes adatkezeléseknél részletezve.

Adatátadás/adattovábbítás:

Magyarországon belül.

Az adatkezelés elmaradásának következménye:

Az ipartestület céljai nem megvalósíthatók és feladatai nem teljesíthetők.

 

2. Céges eszközök juttatása

 

Az SZMTO kapcsolattartás céljából az alábbi eszközöket biztosítja a titkárság vezetője számára:

§ céges mobiltelefon,

§ céges számítógép,

§ céges e-mail fiók (szmtoi@szmtoi.hu , szmtoi.titkarsag@gmail.com) és internet használat.

A céges eszközök használata magáncélra nem megengedett.

 

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről.

Előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás.

A kezelt adatok köre:

Telefon : Híváslista: név, telefonszám, hívás időtartama, hívás költsége.

Számítógép : Az eszköz használatához szükséges adatok: név, IP cím, jelszó.

Az adatkezelés időtartama:

Irodavezető: A szerződéses munkaviszony megszűnéséig.

Partnerek: A hozzájárulás visszavonásáig, de maximum a kapcsolat időtartama alatt.

Adatátadás/adattovábbítás:

Magyarországon belül.

Az adatkezelés elmaradásának következménye:

A partnerekkel történő kapcsolattartás nehézkesebbé és lassúbbá válna.

 

3. Távmunka ("Home office"): SZMTOI titkárság működtetése pandémia esetén

Veszélyhelyzet esetén távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet.

 

Az adatkezelés célja:

A munkavégzés folytonosságának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

487/2020. (XI. 11.) Korm. Rendelet a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról.

A kezelt adatok köre:

Név. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: telefonszám (vezetékes, mobil), e-mail cím. Egyéb a kapcsolat jellegétől (pl. oktatási igények felmérése) függő adat, az adott üzleti folyamatnál részletezve.

Az adatkezelés időtartama:

A veszélyhelyzet időtartama alatt.

Adatátadás/adattovábbítás:

Magyarországon belül.

Az adatkezelés elmaradásának következménye:

Az adminisztratív és ügyviteli munka nem folyamatos, ami teendők elmaradását vagy késedelmes elvégzését okozza.

 

4. Honlap üzemeltetés

 

A honlap üzemeltetésével az SZMTOI a következő tevékenységeket látja el:

§ Hírlevél küldés (fel és leiratkozás).

§ Regisztráció (tagsági jogviszony létesítése).

§ Hirdetés: partnerek megismertetése, rendezvények, események meghirdetése céljából.

§ Képzési igények felmérése, képzések.

§ Rendezvények, események

Az adatkezelés célja:

Az SZMTOI érdekeihez és céljaihoz fűződő kommunikáció és szakmai kapcsolattartás.

Szakmai ismeretek, újdonságok, illetve az SZMTOI népszerűsítése.

A jelenlévők azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás.

A kezelt adatok köre:

Hírlevél : név, e-mail cím.

Regisztráció : Belépési nyilatkozat.

Képzés : Jelentkezési/részvételi űrlap. Vizsga esetén az oklevélen szereplő adatok.

Rendezvények, események : Jelentkezési űrlap, képfelvétel, videófelvétel.

Az adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatátadás/adattovábbítás:

Magyarországon belül.

Az adatkezelés elmaradásának következménye:

A partnerekkel történő kapcsolattartás nehézkesebbé, lassúbbá esetenként lehetetlenné válna.

 

5. Közgyűlés, taggyűlés

 

Közgyűlésre, taggyűlésre az „Alapszabály”-ban megállapított céllal és gyakorisággal kerül sor. A gyűlésen jelenléti ívet vezetnek és jegyzőkönyv készül. Érintettjei: cégek, egyéni vállalkozók, magánszemélyek.

 

Az adatkezelés célja:

A jelenlévők azonosítása. A határozatképesség megállapítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Jelenlét igazolása : Az SZMTOI Alapszabálya. Képfelvétel, videofelvétel: Előzetes tájékoztatáson (meghívóban írásban, közgyűlés kezdetén szóban) alapuló hozzájárulás.

A kezelt adatok köre:

Név, aláírás.

Képfelvétel, videofelvétel.

Az adatkezelés időtartama:

Jelenléti ívek , jegyzőkönyv: 5 év.

Képfelvétel, videofelvétel: A hozzájárulás visszavonásáig.

Adatátadás/adattovábbítás:

Magyarországon belül

Az adatkezelés elmaradásának következménye:

Az „Alapszabály”-ban foglaltak nem teljesülnek.

 

6. Szolgáltatás, illetve áru értékesítés vagy vásárlás

 

Az adatkezelésben érintettek: cégek, cégek képviselői, egyéni vállalkozók, magánszemélyek

 

Az adatkezelés célja:

Üzleti célok elérése.

Megfelelő számla, bizonylat kiállítása, a vásárlás igazolása. Az esetleges szavatossági igények érvényesítése érdekében. Panaszkezelés.

Kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés/megállapodás teljesítéséhez fűződő jogos érdek.

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.

Kapcsolattartók: Jogos érdek érdekmérlegelési teszt alapján.

A kezelt adatok köre:

Szerződéshez, számlázáshoz szükséges adatok : név, cím, szolgáltatás/áru ellenértéke, ÁFA mértéke.

Kapcsolattartók esetében : név, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:

Számviteli bizonylatok: 8 év.

Kapcsolattartói adatok: a szerződés, megállapodás időtartama alatt.

Adatátadás/adattovábbítás:

Magyarországon belül.

Az adatkezelés elmaradásának következménye:

A szerződésben/megállapodásban vállaltak nem teljesíthetők.

 

7. Pályázatok készítése, benyújtása, források felhasználása

 

Az adatkezelés célja:

Adatok megadása a pályázati dokumentációhoz jogszabályban, illetve pályázati kiírásban meghatározottak szerint, esetleges hiánypótlás a pályázat elbírálásához. A pályázók, illetve a pályázatban résztvevők azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),

Szerződés vagy megállapodás teljesítéséhez fűződő jogos érdek.

Kapcsolattartói adatok esetében jogos érdek érdekmérlegelési teszt alapján.

A kezelt adatok köre:

A pályázati űrlapok kitöltéséhez szükséges adatok (a pályázatot kiíró igénye szerint): pl. név, cím, iskolai végzettség, fénykép stb.

A pályázati ügyintézés kapcsolattartóinak elérhetősége : név, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:

A szerződések 5 év.

A pályázatok esetében a pályázatok lezárása, illetve az utolsó döntést követő 10 év.

Kapcsolattartás érdekében kezelt személyes adatok esetében az adatkezelési cél megvalósulásáig.

Adatátadás/adattovábbítás:

Magyarországon belül.

EU-n belül.

Az adatkezelés elmaradásának következménye:

A pályázati támogatások elmaradása.

 

 

IV. Kik férhetnek hozzá az Ön adataihoz

a) Az SZMTOI-n belül az Ön adataihoz kizárólag azon munkatárs, illetve vezető tisztségviselő férhet hozzá, akinek ez a feladatai ellátásához feltétlenül szükséges.

b) A SZMTOI korlátozottan vesz igénybe külső adatfeldolgozókat.

c) A Facebook és a MailChimp kivételével valamennyi adatfeldolgozója Magyarországon működő szolgáltató (V. Külső adatfeldolgozóink). A külső adatfeldolgozók esetében a SZMTOI megfelelő adatvédelmi garanciákról (pl. adatfeldolgozói szerződés kiegészítés, adatfeldolgozói nyilatkozat) gondoskodik.

V. Külső adatfeldolgozóink

a) Riasztó távfelügyelet: Sentimel-Max Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft., 2330, Dunaharaszti, Szent István utca 2.

b) Telefonszolgáltató: T-Mobil, Magyar Telekom Nyrt. H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.

c) Honlap és tárhely szolgáltató: Lakatos Tibor, egyéni vállalkozó, 7700 Mohács, Lovász u. 41.

d) Titkársági ügyvitel, könyvelés, számlázás: Fábián Lászlóné (Gerlang Gabriella), egyéni vállalkozó, 2473 Vál, Malom utca 20.

e) Online (Hírlevél) szolgáltatás: MailChimp, Üzemeltető: a Rocket Science Group, Székhely: Atlanta, Georgia, Egyesült Államok

f) Facebook oldal: Facebook Ireland Ltd.

g) Adatvédelmi ügyek: SKVALIPRO Kft., 8220 Balatonalmádi, Venyige utca 28.

h) Postai szolgáltatások: Magyar Posta, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

VI. Hogyan védjük az Ön adatait

a) Az SZMTOI megfelelő szervezési intézkedéseket hoz (beépített adatvédelem) és belső szabályzatok készít (pl. „Adatkezelési szabályzat SZMTOI”) annak érdekében, hogy biztosítsa az Ön adatainak fizikai védelmét.

b) Az elektronikai és irodatechnikai eszközök megfelelő szintű behatolás elleni védelemmel, biztonsági kódokkal védettek.

c) Rendszeresek a számítógépes mentések az adatvesztés elhárítása és az adatintegritás biztosítása érdekében.

d) Az ipartestület adatátadásra és adattovábbításra biztonságos csatornákat vesz igénybe.

e) A fizikai és informatikai rendszerek biztonságát rendszeresen felülvizsgálja.

 

 

VII. Az Önt megillető jogok

 

a) Előzetes tájékozódáshoz való jog (GDPR 13.-14. cikk): Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Erre szolgálnak többek közt a SZMTOI adatvédelmi tájékoztatói.

b) A hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) : Ön jogosult arra, hogy a SZMTOI-től, mint Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

c) A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a SZMTOI, mint Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve figyelembe véve az adatkezelés célját, kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

d) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a SZMTOI, mint Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ezt a SZMTOI csak abban az esetben utasíthatja el, ha jogszabályok ezt nem teszik lehetővé (pl. adó és számviteli jogszabályok).

 

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a SZMTOI, mint Adatkezelő korlátozza az adatkezelést pl., ha vitatja adatai pontosságát, jogellenesnek tartja adatkezelését, tiltakozott az adatkezelés ellen. A korlátozáshoz való jog az érdekek (adatkezelő/érintett) megállapításáig tart. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő köteles tájékoztatni.

 

f) Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): Ön a Rendeletben írt feltételek teljesülése esetén (ez technikailag megvalósítható, az adatkezelés nem közérdekből történik, nem érinti hátrányosan mások jogait) jogosult, hogy az Önre vonatkozó, a SZMTOI, mint Adatkezelő számára rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

g) A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön bármikor tiltakozhat adatai kezelése ellen. A SZMTOI akkor nem tudja figyelembe venni ezt, ha azt olyan jogos indokok támasztják alá az adatkezelést, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

VIII. Az Ön panasztételi lehetőségei:

 

a) Amennyiben Ön, mint érint Amennyiben Ön, mint érintett úgy ítéli meg, hogy az SZMTOI, mint adatkezelő megsértette az adatvédelmi jogszabályok – így a GDPR – előírásait, kérjük első lépésként keresse adatvédelmi képviselőnket a megadott elérhetőségen (skvalipro@gmail.com)

b) hogy közösen tisztázni tudjuk a probléma okát.

c) Önnek jogában áll panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságnál (NAIH). A NAIH elérhetőségei: Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postafiók cím: 1363 Budapest, Pf.: 9, Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410 e-mail cím:ugyfelszolgalat@naih.hu ; Honlap: www.naih.hu

d) Önnek, mint érintettnek joga van más – szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott – felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

e) Panasztételi jogától függetlenül jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, de Ön a pert a lakóhelye szerinti törvényszék, a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja. Ez utóbbi alkalmazandó, ha szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Ön jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Jogosult bírósági jogorvoslatra akkor is, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a benyújtott panaszával kapcsolatban.

IX. Egyéb tudnivalók az „Adatkezelési tájékoztató” -val kapcsolatban

 

a) Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az SZMTOI adatkezelésének valamennyi érintettjére vonatkozik.

b) Az SZMTOI rendszeresen felülvizsgálja adatkezelési tevékenységét.

c) Ezért az ipartestület fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót indokolt esetben módosítsa.

d) Ön az SZMTOI honlapján ( www.festnet.hu) minden esetben az aktuális tájékoztatót találja.