Hulladékgazdálkodási bevallás

Írta: Super User on . Beküldve: Szakmai információk, hírek

A hulladék bevallás 2015-ben új módon történik. A hulladékgazdálkodási adatszolgáltatást 2015-től az ÁNYK-programon keresztül lehet megtenni.

Vonatkozó jogszabály, nyilvántartás

2015-től a hulladékbevallást a 309/2014. (XII. 11.)  Korm. rendelet (a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről) alapján kell teljesíteni.

A rendelet alapján a hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott vagy általa kezelt hulladékról (a saját hulladék kezelése2013-tól engedélyköteles!) nyilvántartást kell vezessen. Ebbe beletartozik a hulladék kereskedő és közvetítő is. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a telephelyre belépő és onnan kilépő anyag és a telephelyen képződő hulladék anyagforgalmi egyenlegét. A telephelyi nyilvántartás tartalmát a rendelet melléklete határozza meg.

A telephelyi nyilvántartásnak a mellékletben meghatározottakon túlmenően a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendeletben, az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben, a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben, valamint az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben, a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló kormányrendeletben és az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben  meghatározott hulladékfajtára vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell.

Egyes meghatározott esetekben és tevékenységek esetén anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként kell a nyilvántartást vezetni.

Az adatszolgáltatás során beküldött adatokat az OKIR rendszerben dolgozzák fel. Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezésétől számított 60 napon belül köteles az ÁNYK rendszeren keresztül bejelenteni a kötelezettségét az OKIR rendszerbe. Adatszolgáltatási kötelezettségének csak az az ügyfél tud eleget tenni, aki már rendelkezik KÜJ és KTJ számmal.

Kinek kell hulladékbevallást készítenie?

Rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett telephelyenként a hulladék termelője, ha a keletkezett hulladék mennyisége meghaladja:

  • Veszélyes hulladékok esetében a 200 kg-ot, vagy
  • Nem veszélyes hulladékok esetében a 2000 kg-ot, vagy
  • Nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.


A hulladék kereskedője és kezelője minden esetben adatszolgáltatásra kötelezett.

A rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezett hulladéktermelő a környezetvédelemért felelős miniszter által elrendelt, statisztikai kiválasztási módszerekkel történő adatfelméréskor eseti adatszolgáltatásra köteles, amelyet a részére megküldött adatlapok kitöltésével és visszaküldésével teljesít.

Az adatszolgáltatás veszélyes és nem-veszélyes hulladék esetén is naptári évente kötelező, kivéve veszélyes hulladék - kezelésre történő - átvétele esetében. Ilyen esetben naptári negyedévente kötelező a bevallás megtétele.

2015-től az autóbontóknak külön adatszolgáltatástkell majd benyújtaniuk a hulladékbevalláson kívül.

Az oktatási intézmények papírgyűjtéséről nem kell majd adatszolgáltatást készíteniük, illetve nyilvántartást vezetniük!

Hulladékbevallások határideje

2014. év negyedik negyedévéről a negyedéves adatszolgáltatásra kötelezetteknek a bevallást a változások miatt csak 2015. február 15-ig kell beadniuk

A bevallások beküldési határidejei a következők:

  • A keletkezett (termelt) veszélyes és nem veszélyes hulladékokról a tárgyévet követő év március 1.
  • Kereskedelem vagy kezelés céljából átvett nem veszélyes hulladékok esetén a tárgyévet követő március 1.
  • Veszélyes hulladék kezelésre vagy kereskedelemre való átvétele esetén a tárgynegyedévet követő 8. munkanap

A veszélyes hulladék kezelésre vagy kereskedelemre történő átvétele esetén sem kell napi adatszolgáltatást teljesíteni, ezt a 2015-től előirányzott kötelezettséget szerencsére nem írta elő a jelenleg érvényben lévő 309/2014 (XII.11.) Korm. rendelet.

Forrás: www.kornyved.hu